Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 April 2020.

 

Dit document definieert de Algemene voorwaarden (hierna “Algemene voorwaarden” genoemd), die de contractuele relatie tussen Daan Technologies (hierna “Bedrijf”) en zijn klanten (hierna “Klant” of “Klanten” genoemd) regelen in het kader van de verkoop van producten die te koop worden aangeboden op de website http://daan.tech (hierna “Website”).

 

De website biedt klanten de mogelijkheid om via de online shop producten te kopen die door Daan Technologies zijn ontwikkeld (hierna “product” of “producten”).

 

Artikel 1 – JURIDISCHE INFORMATIE

 

Daan Technologies is een vereenvoudigde vennootschap onder Frans recht met een kapitaal van 13.516,50 euro, statutair gevestigd te 7 rue de Progrès in 93100 Montreuil, Frankrijk. Daan Technologies is geregistreerd in het handelsregister van Bobigny onder nummer 821 934 916, het btw-intracommunautaire nummer is FR61821934916.

 

Telefoon: +33 (0) 6 40 18 25 83

 

E-mail: hallo@daan.tech 

 

De hoofdredacteur is Damian Py, wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf.

 

Web Hosting: OVH, een vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 10.069.020 euro, gevestigd te 2 rue Kellermann in 59100 Roubaix, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lille onder nummer 424 761 41.

Artikel 2 – DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

 

2.1 Het doel van deze algemene voorwaarden is het bepalen van de voorwaarden voor verkoop op afstand tussen het bedrijf enerzijds en de klant die een aankoop doet op de website anderzijds. Ze gelden dus voor elke bestelling (hierna “bestelling” genoemd) van producten die door een klant op de Website worden gemaakt.

 

2.2 De Algemene Voorwaarden regelen uitsluitend overeenkomsten voor de online verkoop van de producten van de Vennootschap aan klanten en vormen met de online bestelling contractuele documenten die afdwingbaar zijn voor de partijen, met uitzondering van alle andere documenten, brochures, catalogi of foto’s van de producten die slechts een indicatieve waarde hebben.

 

De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op producten die worden geleverd aan klanten op het Franse vasteland, in een lidstaat van de Europese Unie, in het Verenigd Koninkrijk en in Zwitserland.

 

2.3 De algemene voorwaarden worden op de website aan de klanten ter beschikking gesteld, zodat zij deze later gemakkelijk kunnen raadplegen en desgewenst ook telefonisch, per e-mail of per post kunnen worden meegedeeld.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de klant die, door het aangevinkte vakje aan te vinken, bevestigt dat hij ze gelezen en aanvaard heeft alvorens de bestelling te plaatsen.

 

De bevestiging van de bestelling door het aanvinken van het bevestigingsvakje impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling door de klant.

 

2.4 De vennootschap behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden zullen de ten tijde van de bestelling geldende algemene voorwaarden worden toegepast. Een exemplaar kan op verzoek aan de klant worden verstrekt.

 

2.5 De ongeldigheid van een contractuele bepaling heeft geen invloed op de algemene voorwaarden. De tijdelijke of permanente toepassing van een of meer clausules van de Algemene Voorwaarden door de Vennootschap kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van de andere clausules van de Algemene Voorwaarden die van kracht blijven.

 


Artikel 3 – PRODUCTEN

 

3.1 De te koop aangeboden producten dienen zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven en gepresenteerd. Een lichte afwijking in de kleur of de samenstelling van de producten valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf en heeft geen invloed op de geldigheid van de verkoop.

 

De foto’s ter illustratie van de producten zijn geen contractueel document.

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te corrigeren.

 

3.2 De producten zijn in overeenstemming met de Franse wetgeving die van kracht was op het moment dat ze op de markt werden gebracht.

 

3.3 Beschikbaarheid van producten

 

3.3.1 De klant wordt geïnformeerd over pre-orders bestellingen:

 

Dat het bestelde product niet beschikbaar is op de dag van de bestelling;

Dat pre-orders tijdelijk aanbiedingen zijn van producten waarvan de productie nog niet is gestart;

Dat voor deze bestellingen bepaalde leveringstermijnen gelden overeenkomstig artikel 6.2 van de algemene voorwaarden.

3.3.2 Bij klassieke bestellingen zonder voorbehoud worden de producten aangeboden en geleverd binnen de beschikbare voorraad.

 

3.3.3 Indien het bestelde product niet beschikbaar is, zal het bedrijf de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en hem een product van dezelfde kwaliteit en prijs aanbieden of, indien dit niet het geval is, een waardebon voor het bedrag van de bestelling, die in een volgende bestelling kan worden gebruikt.

Indien een klant meldt dat hij afziet van de aankoop, zal het bedrijf de betaalde bedragen binnen één (1) maand na de herroeping terugbetalen.

 

Behalve de terugbetaling van de prijs van het niet beschikbare product, is Daan Tech niet verantwoordelijk voor annuleringskosten, tenzij het niet nakomen van de overeenkomst de schuld is van het bedrijf.

 

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BESTELLING VAN DE PRODUCTEN OP DE WEBSITE

 

4.1 Totstandkoming van de overeenkomst- Om een ​​bestelling te plaatsen, vult de klant zijn virtuele winkelwagentje met de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden, klikt vervolgens op de knop “Afrekenen” en geeft informatie over levering en betalingsmethode.

 

Voordat de klant op de knop “Bestelling bevestigen” klikt, kan hij de details van zijn bestelling en de totale prijs bekijken en teruggaan naar de vorige pagina’s om eventuele fouten te corrigeren of zijn bestelling te wijzigen.

 

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden en vormt het contract.

 

Het bedrijf stuurt zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de geldigheid van de betaling. 

 

4.2 Wijziging van de bestelling – Elke wijziging van de bestelling door de klant na de bevestiging van de bestelling is onderworpen aan de aanvaarding van het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het bestelde product aan te brengen in verband met technische ontwikkelingen onder de voorwaarden van artikel R. 212-4 van het Consumentenwet.

 

4.3 Validatie van de bestelling- Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen om legitieme redenen te weigeren.

 

4.4 Het koopcontract komt tot stand wanneer de klant een bevestiging van zijn bestelling stuurt via de knop “Bestelling bevestigen”.

 

4.5 Berichten, bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager om een ​​natuurgetrouwe en permanente kopie te vormen in overeenkomstig met artikel 1379 van het burgerlijk wetboek. Deze kennisgevingen, bestellingen en facturen kunnen gelden als bewijs dat het contract is gesloten.

Artikel 5 – PRIJZEN

 

5.1 De prijzen staan ​​vermeld op de website bij de productomschrijvingen in euro’s en zijn inclusief alle belastingen. De verkoopprijs van de producten is exclusief de gefactureerde verzendkosten. Er kunnen toeslagen worden berekend voor bestemmingen buiten de Franse metropool, met name voor leveringen naar een andere lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

 

De verkoopprijs van het product is geldig op de dag van de bestelling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen en de klant te garanderen dat de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling zal worden toegepast.

 

5.2 Het totale bedrag wordt vermeld in het besteloverzicht voordat de klant deze algemene voorwaarden accepteert, zijn bestelling valideert, zijn leverings- en factuurgegevens verstrekt en valideert en, indien van toepassing, facturen en opbrengsten van de betaling. Dit totaal wordt getoond inclusief alle belastingen. Het totaalbedrag is inclusief verzendkosten, waarvan het bedrag wordt weergegeven.

5.3 De bestelling van de producten op de website moet op de dag van de bestelling volledig worden betaald in euro’s, Britse ponden of Zwitserse franken. Als het niet volledig wordt betaald, kan het niet worden beschouwd als een bestelling.

 

5.4 Voor betalingen met een creditcard maakt de Website gebruik van het beveiligingssysteem van een dienstverlener die gespecialiseerd is in de beveiliging van online betalingen. Dit systeem garandeert de klant dat de bankgegevens vertrouwelijk en veilig zijn. Alle betalingstransacties tussen de klant en het beveiligingssysteem zijn dus versleuteld en beveiligd. De bankgegevens van de klan worden niet door het bedrijf op een computer opgeslagen.

 

5.5 De ​​klant garandeert het bedrijf dat hij de nodige autorisaties heeft om de gekozen betaalmethode te gebruiken op het moment van de bestelling.

 

5.6 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de uitvoering en / of levering van een bestelling op te schorten of te annuleren, ongeacht het type of de omvang ervan, in geval van vertraging of gedeeltelijke betaling van een bedrag dat de klant het bedrijf verschuldigd is, in geval van een betalingsincident of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Website en de betaling van een bestelling.

 

Artikel 6 – LEVERING

 

6.1 De producten die op de website worden aangeboden, kunnen worden geleverd aan het Franse vasteland, maar ook aan de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

 

6.2 Voor pre-orders (na 15 oktober 2018) voor het product “Bob de mini vaatwasser”, verbindt het bedrijf zich ertoe om zijn producten te leveren binnen achttien (18) maanden na de datum van aankoop. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de klant dat hij op de hoogte is gebracht van het feit dat de productie van het bestelde product nog niet is begonnen. In geen geval kan het bedrijf verantwoordelijk worden gesteld voor het niet leveren van het product “Bob De Mini Vaatwasser” binnen achttien (18) maanden na de aankoopdatum

 

6.3 Met uitzondering van pre-orders verbindt het bedrijf zich ertoe de producten binnen zestig (60) werkdagen na ontvangst van de bestelling te leveren in overeenstemming met de leveringstermijn die op de website voor elk product is vermeld.

 

6.4 De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de levering zodra de bestelling klaar is. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven leveringsadres onder de voorwaarden vermeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden.

 

De klant dient ervoor te zorgen dat de informatie vermeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden correct is en blijft tot de volledige levering van de bestelde producten. Daarom verbindt de klant zich ertoe het bedrijf op de hoogte te brengen van elke wijziging van de factuur en de leveringsgegevens die zich tussen de bestelling en de levering kan voordoen, door onmiddellijk een e-mail te sturen naar het volgende adres: hallo@daan.tech.

 

Anders kan het bedrijf in geen geval door de klant aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging en/of foutieve levering en/of mislukte levering. De afdeling klantenservice van het bedrijf neemt contact op met de klant voor een tweede levering tegen betaling van de klant.

 

Het bedrijf is ook niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van de producten door toedoen van een derde partij of in geval van diefstal.

 

 

Als de bestelling wordt geretourneerd vanwege de afwezigheid van de klant, zal de afdeling klantenservice van het bedrijf contact opnemen met de klant voor een tweede levering op kosten van de klant.

 

6.5 Indien het bestelde product niet binnen de in de algemene voorwaarden gestelde termijnen wordt geleverd, kan de klant, nadat hij het Bedrijf zonder succes heeft verzocht zijn leveringsverplichting binnen een redelijke aanvullende termijn na te komen, het contract per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager opzeggen.

 

6.6 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant als de klant of een door hem aangewezen derde partij de producten fysiek in bezit neemt, ongeacht het type.

Het product, dat bij de klant wordt geleverd door een door het bedrijf gekozen logistiek dienstverlener, reist op risico van het bedrijf. Het product, dat bij de klant wordt geleverd door een logistieke dienstverlener naar keuze van de klant, reist op risico van de klant zodra de goederen aan de expediteur worden geleverd.

 

Artikel 7 – ONDERDELEN

 

De onderdelen die nodig zijnvoor het gebruik van Daan Technologies producten zijn beschikbaar voor tien (10) jaar vanaf de datum van aankoop van het product.

Artikel 8 – WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT EN GARANTIE VAN VERBORGEN GEBREKEN

 

Alle door het bedrijf geleverde producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig artikel L. 217-4 en de bepalingen van het consumentenwet of van de garantie van verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek.

 

De klant kan zijn garanties uitoefenen door zijn verzoek te sturen naar het volgende adres: Daan Technologies, ZA Mortier Est, 85610 Cugand, Frankrijk.

 

Als wettelijke conformiteitsgarantie heeft de klant:

 

Een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen;

De klant kan ervoor kiezen om het product te laten repareren of vervangen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden van artikel L.217-9 van de consumentenwet;

De klant is vrijgesteld van aantonen van de niet-conformiteit van het product gedurende de vierentwintig (24) maanden die volgen op de levering van de goederen.

De klant kan beslissen om de garantie af te dwingen tegen de verborgen gebreken van het verkochte artikel in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.In dit geval kan hij kiezen om de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 9 – VERPLICHTING VAN DE KLANT

 

9.1 De klant verbindt zich ertoe de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven.

 

9.2 De klant verbindt zich ertoe de website te gebruiken in overeenstemming met de instructies van het bedrijf.

 

9.3 De klant gaat ermee akkoord de website in overeenstemming met deze algemene voorwaarden alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt. In dit verband verbindt de klant zich ertoe om:

 

  • de website op een illegale manier gebruiken, voor illegale doeleinden of op een manier die niet compatibel is met deze algemene voorwaarden;
  • de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie geven of decompileren, reverse-engineeren, demonteren, wijzigen, in een leesbare vorm weergeven, proberen een broncode te ontdekken of gebruik maken van software die de website geheel of gedeeltelijk activeert of omvat;
  • pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot het computersysteem van de website of zich bezig te houden met activiteiten die de kwaliteit of de prestaties of de functionaliteit van de Website aantasten;
  • de website voor ongeoorloofde doeleinden door opzettelijk virussen of andere schadelijke programma’s te introduceren en te proberen onbevoegde toegang tot de website te krijgen;
  • de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf schenden en/of deze aan derden te verkopen en/of te pogen te verkopen;
  • het degraderen van de website en/of de producten en het bedrijf in sociale netwerken en andere media.

9.4 Indien het bedrijf om welke reden dan ook van mening is dat de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft, kan het bedrijf te allen tijde en naar eigen goeddunken de toegang tot de Website intrekken en enige actie ondernemen, met inbegrip van civiele procedures en juridische procedures tegen de Klant.

Artikel 10 – HERROEPINGSRECHT

 

10.1 Overeenkomstig de artikelen L. 221-18 en de Wet op de consument beschikt de klant over veertien (14) dagen na ontvangst van het op de website bestelde product om zonder opgave van redenen en zonder betaling van een boete gebruik te maken van zijn herroepingsrecht bij de onderneming.

 

10.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht moet de klant zijn besluit tot herroeping meedelen zonder een duidelijke verklaring te geven. De Klant kan het Bedrijf op enigerlei wijze op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich terug te trekken, in het bijzonder door deze per post naar het Bedrijf te sturen op het volgende adres: Daan Technologies, ZA Mortier Est, 85610 Cugand (Frankrijk) of door een e-mail te sturen naar hallo@daan.tech.

 

10.3 In het geval dat de klant het bedrijf op de hoogte brengt van het besluit om zich terug te trekken, ongeacht de gebruikte middelen, zal het bedrijf onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de terugtrekking sturen op een duurzame drager (met name per fax, post of e-mail).

 

10.4 De Klant dient het (de) product(en) zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving van de herroeping te retourneren naar het volgende adres, in de staat waarin het product (de producten) is (zijn) ontvangen en met alle verpakkingen, accessoires en instructies: Daan Technologies, Customer Service, ZA Mortier Est, 85610 Cugand (Frankrijk). De klant is verantwoordelijk voor de kosten van het terugsturen van de producten.

 

10.5 De ​​klant wordt gevraagd de reden van de retour/intrekking aan te geven om het bedrijf te helpen zijn producten te verbeteren.

10.6 In geval van annulering door de klant wordt het bedrag dat is betaald voor het (de) product(en) waarop het annuleringsrecht van toepassing is, door het Bedrijf terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk anders overeenkomt. In ieder geval brengt de terugbetaling geen kosten voor de klant met zich mee. De terugbetaling zal zo snel mogelijk plaatsvinden en niet later dan 14 dagen nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van de beslissing van de klant om zijn bestelling in te trekken. Het Bedrijf kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de bestelde producten of tot de klant een bewijs van terugzending van het (de) product(en) voorlegt, afhankelijk van welke datum eerder valt.

 

10.7 Overeenkomstig artikel L.221-23 van de consumentenwet wordt erop gewezen dat de verantwoordelijkheid van de klant in geval van herroeping na gebruik van de producten ligt in termen van waardevermindering van de producten door manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze producten vast te stellen. Volgens de Europese Commissie zijn toegestane manipulaties manipulaties die een consument ook in een winkel mag uitvoeren op de producten die daar te koop worden aangeboden.

 

10.8 De klant beschikt over een termijn van zeven (7) dagen vanaf de datum van pre-order van het product op de website om zijn herroepingsrecht bij het bedrijf uit te oefenen opgave van redenen of betaling van een contractuele boete.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1 Het bedrijf zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het de klant in optimale omstandigheden producten van hoge kwaliteit levert. Het bedrijf kan echter in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van alle of een deel van de diensten die in het kader van het contract worden geleverd en die te wijten zijn aan de klant of aan de onvoorziene en onoverkomelijke invloed van een derde buiten het contract om of in geval van overmacht. Meer in het algemeen, als het bedrijf zijn verantwoordelijkheden uitoefent, kan het nooit het bedrijf te aanvaarden om de opdrachtgever te vergoeden voor indirecte schade of voor schade waarvan het bestaan en/of het bedrag niet door het bewijsmateriaal wordt bewezen.

 

Bij grensoverschrijdende overeenkomsten binnen de Europese Unie kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-conformiteit van het product met de wetgeving van het land waartoe de klant behoort, noch voor de controle of het verbod op de verkoop van het product in zijn land.

 

11.2 In geval van schade veroorzaakt door een gebrek aan het product en het bewijs van het oorzakelijk verband tussen dit gebrek en de schade, dient de klant de aansprakelijkheid van de fabrikant op zich te nemen, die kan worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie op de productverpakking.

 

11.3 De website kan links bevatten naar andere websites die niet zijn bewerkt of beheerd door het bedrijf en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de werking, inhoud of enig element dat via deze websites wordt gepresenteerd.

 

11.4 De totstandkoming van dergelijke links of de verwijzing naar informatie, artikelen of diensten van derden kan en mag niet worden geïnterpreteerd als uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van deze websites en deze elementen of hun inhoud door het bedrijf.

 

11.5 Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites en kan de inhoud niet controleren of de advertenties, producten en andere informatie die op deze websites wordt verspreid valideren.

 

11.6 Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het bedrijf op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor het geval dat de computerapparatuur of e-mail van de klant, bijvoorbeeld als gevolg van anti-spam, door het Bedrijf wordt verzonden en in het bijzonder,zonder dat deze lijst volledig is, een kopie van het betalingsbewijs, een samenvatting van de bestelling of zelfs de e-mail om de verzending te volgen.

 

11.7 De klant is volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de hierboven vermelde garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, de essentiële voorwaarden zonder welke het bedrijf nooit een overeenkomst zou hebben gesloten.

 

 

 

Artikel 12 – PERSOONSGEGEVENS – COOKIES – VEILIGHEID

 

12.1 Klanten worden geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met het hier beschikbare privacybeleid van het bedrijf.

 

12.2 De klant gaat ermee akkoord de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen. Daartoe verbindt hij zich ertoe geen frauduleuze toegang en / of frauduleus onderhoud in het informatiesysteem van het bedrijf uit te voeren. zal het informatiesysteem van het bedrijf niet beschadigen of verstoren. Zo niet, dan kan het bedrijf tegen hem optreden en met name zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid uitoefenen op grond van artikel 323-1 en de bepalingen van het wetboek van strafrecht.

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle elementen van deze website en de website zelf zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het ontwerp en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf. Al deze rechten zijn wereldwijd voorbehouden.

 

Het gebruik van de naam en het merk “Daan Technologies”, de naam en het merk “Bob”, de logo’s, de ontwerpen en modellen, de gestileerde letters, de beeldmerken en alle symbolen die op deze website voorkomen zijn exclusief voorbehouden aan het bedrijf.

 

Het downloaden of kopiëren van elementen van deze website geeft geen enkele titel of rechten op elementen of de software. Het is de klant ten strengste verboden (behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) om deze website, de items of de software te reproduceren, te publiceren, te bewerken, over te dragen, te distribueren, weer te geven, te verwijderen, toe te voegen, te wijzigen of uit te voeren, of om de items op deze website of de bijbehorende software te verkopen of deel te nemen aan enige verkoop die verband houdt met deze website.

 

Het bedrijf verleent de klant een niet-exclusieve licentie om de website te gebruiken. Deze licentie is strikt persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan derden. De licentie wordt verleend voor de duur van het gebruik van de website.

 

Elk gebruik van de bedrijfsnamen, handelsmerken en afzonderlijke bedrijfsborden door de klantis ten strengste verboden, tenzij het bedrijf hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

 

 

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Franse recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.

 

Buitenlandse klanten die een contract op een Franse website hebben ondertekend, moeten aantonen dat de Franse wet minder gunstig is dan die van hun land en dat de wetgeving van hun land een belemmering vormt voor de handel op de interne markt, zodat de rechter zijn eigen recht kan handhaven, wat gerechtvaardigd is door de bescherming van de consument.

 

14.2 In het geval van een juridisch geschil dat kan ontstaan ​​op basis van de interpretatie en / of uitvoering van deze of met betrekking tot de huidige algemene voorwaarden, kan de klant besluiten het juridische geschil met het bedrijf te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtings.

 

14.3 De klant heeft toegang tot het Europese platform voor de beslechting van consumentengeschillen, dat door de Europese Commissie is opgericht, op het volgende adres en kan alle geaccrediteerde geschillenbeslechtingsinstanties raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

14.4 In geval van het mislukken van deze bemiddeling of indien de klant zijn bevoegdheid wil uitoefenen, zijn de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.