Algemene VoorwaardenDe volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 April 2020.

 

Dit document definieert de Algemene voorwaarden (hierna “Algemene voorwaarden” genoemd), die de contractuele relatie tussen Daan Technologies (hierna “Bedrijf”) en zijn klanten (hierna “Klant” of “Klanten” genoemd) regelen in het kader van de verkoop van producten die te koop worden aangeboden op de website http://daan.tech (hierna “Website”).

 

De website biedt klanten de mogelijkheid om de door Daan Technologies ontwikkelde producten (hierna “product” of “producten”) te kopen via de online shop.

 

 

 

Artikel 1 – JURIDISCHE INFORMATIE

 

Daan Technologies is een vereenvoudigde vennootschap onder Frans recht met een kapitaal van 13.516,50 euro, statutair gevestigd te 7 rue de Progrès in 93100 Montreuil, Frankrijk. Daan Technologies is geregistreerd in het handelsregister van Bobigny onder nummer 821 934 916, het btw-intracommunautaire nummer is FR61821934916.

 

Telefoon: +33 (0) 6 40 18 25 83

 

E-mail: hallo@daan.tech 

 

De hoofdredacteur is Damian Py, wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf.

 

Web Hosting: OVH, een vereenvoudigde vennootschap met een kapitaal van 10.069.020 euro, gevestigd te 2 rue Kellermann in 59100 Roubaix, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lille op 424 761 41.Artikel 2 – DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

 

2.1 Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de voorwaarden voor verkoop op afstand tussen het bedrijf enerzijds en de klant die een aankoop doet op de website anderzijds. Ze zijn daarom van toepassing op elke bestelling (hierna “Bestelling”) van producten die een klant op de website plaatst.

 

2.2 De Algemene voorwaarden regelen uitsluitend de online verkoopcontracten voor de producten van het bedrijf aan klanten en vormen, met de online bestelling, contractuele documenten die afdwingbaar zijn voor de partijen, met uitzondering van alle andere documenten, brochures, catalogi of foto’s van producten die slechts een indicatieve waarde hebben.

De algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op producten die worden geleverd aan klanten op het Franse vasteland, in een lidstaat van de Europese Unie, in het Verenigd Koninkrijk en in Zwitserland.

 

2.3 De algemene voorwaarden worden op de website ter beschikking gesteld van klanten zodat deze achteraf eenvoudig kunnen worden geraadpleegd en kunnen worden geraadpleegd en kunnen op verzoek ook per telefoon, e-mail of post worden gecommuniceerd.

 

De algemene voorwaarden zijn afdwingbaar tegen de klant die, door de voorziene vakje aan te vinken, bevestigt dat hij deze heeft gelezen en geaccepteerd voordat hij de bestelling plaatst.

 

De bevestiging van de bestelling door de bevestiging ervan impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden geldig op de dag van de bestelling door de klant.

 

2.4 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden, gelden de algemene voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de bestelling. Op verzoek kan een exemplaar aan de klant worden verstrekt.

 

2.5 De ​​nietigheid van een contractbepaling laat de algemene voorwaarden onverlet. De tijdelijke of permanente toepassing van één of meer clausules van de Algemene voorwaarden door de vennootschap kan niet worden beschouwd als een afstand van de andere clausules van de Algemene voorwaarden die van kracht blijven.

 


Artikel 3 – PRODUCTEN

 

3.1 De te koop aangeboden producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. Een kleine afwijking in de kleur of samenstelling van de producten is echter niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf en heeft geen invloed op de geldigheid van de verkoop.

 

De foto’s die de producten illustreren, zijn geen contractueel document.

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk moment te corrigeren.

 

3.2 De producten voldoen aan de Franse wet die van toepassing was op het moment van in de handel brengen.

 

3.3 Beschikbaarheid van producten

 

3.3.1 De klant wordt geïnformeerd over voorverkooporders:

 

Dat het bestelde product niet beschikbaar is op de dag van de bestelling;

Dat voorverkoop tijdelijke aanbiedingen zijn voor producten waarvoor de productie nog niet is begonnen;

Dat bepaalde levertijden gelden voor deze bestellingen conform artikel 6.2 van de algemene voorwaarden

3.3.2 In het geval van klassieke bestellingen zonder reservering vooraf, worden de producten aangeboden en geleverd binnen de beschikbare voorraad.

 

3.3.3 In het geval dat het bestelde product niet beschikbaar is, zal het bedrijf de klant onmiddellijk informeren en hem een ​​product van dezelfde kwaliteit en prijs aanbieden of, indien dit niet het geval is, een voucher voor het bedrag van de bestelling, bruikbaar in een volgende bestelling.

In geval een klant meedeelt dat hij afziet van de aankoop, zal het bedrijf de betaalde bedragen, binnen een (1) maand na het herroeping, terugbetalen.

 

Afgezien van de terugbetaling van de prijs voor het niet-beschikbare product, is Daan Tech niet aansprakelijk voor annuleringsvergoeding, tenzij het niet nakomen van de overeenkomst de schuld is van het bedrijf.

 

Artikel 4 – TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BESTELLING VAN DE PRODUCTEN OP DE WEBSITE

 

4.1 Sluiting van het contract – Om een ​​bestelling te plaatsen, vult de klant zijn virtuele winkelwagentje met de geselecteerde producten en de gewenste hoeveelheden, klikt vervolgens op de knop “Afrekenen” en geeft informatie over levering en betalingsmethode.

 

Voordat de klant op de knop “Bestelling bevestigen” klikt, kan hij de details van hun bestelling en hun totale prijs bekijken en terugkeren naar de vorige pagina’s om eventuele fouten te corrigeren of hun bestelling te wijzigen.

 

Bevestiging van de bestelling impliceert aanvaarding van de algemene voorwaarden en vormt het contract.

 

Het bedrijf stuurt zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling en de geldigheid van de betaling. 

 

4.2 Wijziging van de bestelling – Elke wijziging van de bestelling door de klant na bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan de aanvaarding door het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het bestelde product die verband houden met technische ontwikkelingen onder de voorwaarden voorzien in artikel R. 212-4 van de consumentenwet.

 

4.3 Validatie van de bestelling- Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen om legitieme redenen te weigeren.

 

4.4 Het koopcontract komt tot stand wanneer de klant de bevestiging van zijn bestelling verstuurt via de knop “Bestelling bevestigen”.

 

4.5 Berichten, bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager om een ​​natuurgetrouwe en permanente kopie te vormen in overeenkomstig met artikel 1379 van het burgerlijk wetboek. Deze kennisgevingen, bestellingen en facturen kunnen gelden als bewijs dat het contract is afgesloten.

Artikel 5 – PRIJZEN

 

5.1 De prijzen staan ​​vermeld op de website bij de productomschrijvingen in euro’s en zijn inclusief alle belastingen. De verkoopprijs van de producten is exclusief de gefactureerde verzendkosten. Er kunnen toeslagen gelden voor bestemmingen buiten de Franse metropool, met name voor leveringen aan een ander land lid van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

 

De verkoopprijs van het product is geldig op de dag van de bestelling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen en de klant te garanderen dat de prijs die van toepassing is op de dag van de bestelling wordt toegepast.

 

5.2 Het totale bedrag wordt vermeld in het besteloverzicht voordat de klant deze algemene voorwaarden accepteert, zijn bestelling valideert, zijn leverings- en factuurgegevens verstrekt en valideert en, indien van toepassing, facturen en opbrengsten van de betaling. Dit totaal wordt getoond inclusief alle belastingen. Het totaalbedrag is inclusief verzendkosten, waarvan het bedrag is aangegeven.

 

5.3 De bestelling van de producten op de website moet op de dag van de bestelling volledig worden betaald in euro’s, Britse ponden of Zwitserse franken. Bij gebreke van volledige betaling kan geen bestelling worden overwogen.

 

5.4 Voor creditcardbetalingen maakt de website gebruik van het beveiligingssysteem van een dienstverlener die gespecialiseerd is in de beveiliging van online betalingen. Dit systeem garandeert de klant ervoor zorgen dat de bankgegevens vertrouwelijk en veiligheid blijven. Alle betalingstransacties tussen de klant en het beveiligingssysteem zijn dus versleuteld en beveiligd. De bankgegevens van de klan worden niet door het bedrijf op een computer opgeslagen.

 

5.5 De ​​klant garandeert het bedrijf dat hij de nodige autorisaties heeft om de bij de bestelling geselecteerde betalingsmethode te gebruiken.

 

5.6 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de uitvoering en / of levering van een bestelling op te schorten of te annuleren, ongeacht het type of de omvang ervan, in geval van vertraging of gedeeltelijke betaling van een bedrag dat de klant het bedrijf verschuldigd is, in geval van een betalingsincident of in geval van fraude of poging tot fraude in verband met het gebruik van de website en de betaling van een bestelling.

 

Artikel 6 – LEVERING

 

6.1 De producten die op de website worden aangeboden, kunnen worden geleverd aan het Franse vasteland, maar ook aan de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

 

6.2 Voor pre-orders (na 15 oktober 2018) voor het product “Bob de mini vaatwasser”, verbindt het bedrijf zich ertoe om zijn producten binnen achttien (18) maanden vanaf de aankoopdatum te leveren. Door de algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt de klant dat hem is meegedeeld dat de productie van het vooraf bestelde product nog niet is begonnen. In geen geval kan het bedrijf verantwoordelijk worden gehouden voor het niet leveren van het product “Bob De Mini Vaatwasser” binnen de achttien (18) maanden na de aankoopdatum.

 

6.3 Met uitzondering van pre-orders verbindt het bedrijf zich ertoe de producten binnen 60 werkdagen na ontvangst van de bestelling te leveren in overeenstemming met de levertijd die op de website voor elk product is gespecificeerd.

 

6.4 De klant wordt per e-mail geïnformeerd over zijn verzending zodra de bestelling gereed is. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres bij het plaatsen van de bestelling onder de voorwaarden vermeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden.

 

De klant dient ervoor te zorgen dat de informatie vermeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden correct is en blijft tot de volledige levering van de bestelde producten. De klant verbindt zich er daarom toe om het bedrijf op de hoogte te stellen van wijzigingen in de factuur en leveringsgegevens die kunnen optreden tussen de bestelling en levering door onmiddellijk een e-mail te sturen naar het volgende adres: hallo@daan.tech

 

Anders kan het bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld door de klant in geval van vertraging en / of een leveringsfout en/ of een mislukte levering. De klantenservice van het bedrijf neemt contact op met de klant voor een tweede levering tegen betaling van de klant.

 

Het bedrijf is ook niet aansprakelijk van de niet-ontvangst van de producten als gevolg van het handelen door een derde of in geval van diefstal.

 

Als de bestelling wordt geretourneerd vanwege afwezigheid van de klant, neemt de klantenservice van het bedrijf contact op met de klant voor een tweede levering op kosten van de klant.

 

6.5 Indien het bestelde product niet wordt geleverd binnen de in de algemene voorwaarden genoemde termijnen, kan de klant, na een verzocht zonder success aan het bedrijf om binnen een redelijke aanvullende termijn aan zijn leveringsverplichting te voldoen, de overeenkomst per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst beëindigen of schriftelijk op een andere duurzame drager.

 

6.6 Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant als de klant of een door hem aangewezen derde de producten fysiek in bezit neemt, zonder onderscheid naar type.

Het product, dat bij de klant wordt geleverd door een door het bedrijf gekozen logistiek dienstverlener, reist op risico van het bedrijf. Het product, dat bij de klant wordt geleverd door een door de klant gekozen logistiek dienstverlener, reist op risico van de klant vanaf de levering van de goederen aan de expediteur.

 

 

 

Artikel 7 – ONDERDELEN

 

De onderdelen die nodig zijn om Daan Technologies-producten te gebruiken, zijn beschikbaar voor tien (10) jaar vanaf de aankoopdatum van het product.

Artikel 8 – WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT EN GARANTIE VAN VERBORGEN GEBREKEN

 

Alle door het bedrijf geleverde producten genieten van de wettelijke conformiteitsgarantie overeenkomstig artikel L. 217-4 en de bepalingen van het consumentenwetboek of van de garantie van verborgen gebreken overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek.

 

De klant kan zijn garanties uitoefenen door zijn verzoek te sturen naar het volgende adres: Daan Technologies, ZA Mortier Est, 85610 Cugand, Frankrijk.

 

Als wettelijke conformiteitsgarantie heeft de klant:

 

Een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen;

Kan de klant kiezen tussen reparatie of omruiling van het product, met inachtneming van de kostenvoorwaarden vermeld in artikel L.217-9 van de consumentenwet;

De klant is vrijgesteld van aantonen van het gebrek aan overeenstemming van het product gedurende de vierentwintig maanden na levering van de goederen

De klant kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte artikel uit te voeren in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan hij ervoor kiezen de verkoop te annuleren of de verkoopprijs te verlagen overeenkomstig artikel 1644 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 9 – VERPLICHTING VAN DE KLANT

 

9.1 De klant verbindt zich ertoe de bepalingen van deze algemene voorwaarden na te leven.

 

9.2 De klant stemt ermee in de website te gebruiken in overeenstemming met de instructies van het bedrijf.

 

9.3 De klant gaat ermee akkoord dat hij de website in overeenstemming met deze algemene voorwaarden alleen voor persoonlijk gebruik gebruikt. In dit verband verbindt de klant zich ertoe om:

 

  • de website op een illegale manier gebruiken, voor illegale doeleinden of op een manier die niet compatibel is met deze algemene voorwaarden;
  • alle of een deel van de inhoud van de website te verkopen, kopiëren, reproduceren, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie te geven of om te decompileren, reverse-engineeren, demonteren, wijzigen, in leesbaar weergeven, proberen een broncode te ontdekken of software gebruiken die de website geheel of gedeeltelijk activeert of omvat;
  • pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot het computersysteem van de website of om activiteiten uit te voeren die de kwaliteit of de prestaties of de functionaliteit van de website aantasten;
  • de website voor ongeoorloofde doeleinden door opzettelijk virussen of andere schadelijke programma’s te introduceren en te proberen onbevoegde toegang tot de website te krijgen;
  • de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf schenden en / of verkopen en of proberen deze door te verkopen aan derden;
  • degradeer de website en / of de producten en het bedrijf op sociale netwerken en andere communicatiemiddelen

9.4 Indien het bedrijf om welke reden dan ook van mening is dat de klant deze algemene voorwaarden niet naleeft, kan het bedrijf de toegang tot de website op elk moment en naar eigen goeddunken intrekken en alle maatregelen nemen, inclusief civielrechtelijke stappen en juridische stappen ondernemen tegen hem.

Artikel 10 – HERROEPINGSRECHT

 

10.1 Overeenkomstig de artikelen L. 221-18 en volgens de consumentenwet heeft de klant veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het op de website bestelde product om zijn herroepingsrecht bij het bedrijf zonder opgaaf van redenen uit te oefenen en zonder een boete te betalen.

 

10.2 Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant zijn beslissing tot herroeping meedelen zonder een duidelijke uitleg te geven. De klant kan het bedrijf op de hoogte stellen van zijn beslissing om zich op welke manier dan ook terug te trekken, in het bijzonder door het per post naar het bedrijf te sturen op het volgende adres: Daan Technologies, ZA Mortier Est, 85610 Cugand (Frankrijk) of per e-mail aan hallo@daan.tech.

 

10.3 In het geval dat de klant het bedrijf op de hoogte brengt van het besluit om zich terug te trekken, ongeacht de gebruikte middelen, zal het bedrijf onmiddellijk een bevestiging van ontvangst van de herroeping sturen op een duurzame drager (met name per fax, post of e-mail).

 

10.4 De klant moet het / de product (en) zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving van zijn herroeping in de staat waarin hij het heeft ontvangen en met alle verpakking, accessoires en instructies terugsturen naar het volgende adres: Daan Technologies, Customer Service, ZA Mortier Est, 85610 Cugand (Frankrijk). De kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

10.5 De ​​klant wordt gevraagd om de reden voor van retourneren/ herroepen op te geven om het bedrijf te helpen zijn producten te verbeteren.

10.6 In geval van annulering door de klant, zal het bedrag dat is betaald voor het / de product (en) waarop het annuleringsrecht van toepassing was / waren, door het bedrijf worden terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt iets anders ook. De terugbetaling brengt in ieder geval geen kosten met zich mee voor de klant. Restitutie zal zo snel mogelijk plaatsvinden en niet later dan 14 dagen nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van het besluit van de klant om zijn bestelling in te trekken. Het bedrijf kan de terugbetaling uitstellen tot ontvangst van de bestelde producten of tot bewijs van retournering van het product / de producten door de klant, waarbij de geselecteerde datum de eerste van deze feiten is.

 

10.7 Overeenkomstig artikel L.221-23 van de consumentencode wordt erop gewezen dat de verantwoordelijkheid van de klant in geval van herroeping na gebruik van de producten ligt in termen van waardevermindering van de producten door manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze producten vast te stellen. Volgens de Europese Commissie zijn toegestane manipulaties manipulaties die een consument ook in een winkel mag uitvoeren voor de goederen die daar te koop worden aangeboden.

 

10.8 De klant heeft een periode van zeven (7) dagen vanaf de datum van pre-order van het product op de website om zijn herroepingsrecht bij het bedrijf uit te oefenen zonder opgaaf van redenen of het betalen van een contractuele boete.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1 Het bedrijf neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het de klant hoogwaardige producten levert onder optimale omstandigheden. In geen geval kan het echter aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht presteren van alle of een deel van de in het contract geleverde diensten, die ofwel toe te schrijven zijn aan de klant of de onvoorspelbare en onoverkomelijke invloed van een derde partij, die buiten het contract valt of in geval van overmacht. Meer in het algemeen zou het bedrijf, als de verantwoordelijkheden van het bedrijf zouden worden uitgeoefend, nooit kunnen overeenkomen om de klant te vergoeden voor indirecte schade of voor diegenen waarvan het bestaan ​​en / of de hoeveelheid niet door bewijs is bewezen.

 

Voor grensoverschrijdende contracten binnen de Europese Unie kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor niet-conformiteit van het product met de wetgeving van het land waartoe de klant behoort, of om te controleren of de verkoop van het product in zijn land verboden is.

 

11.2 In het geval van schade veroorzaakt door het gebrek in het product en het oorzakelijk verband tussen dit gebrek en de schade bewijst, moet de klant de verantwoordelijkheid van de fabrikant op zich nemen, die kan worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie op de productverpakking.

 

11.3 De website kan links bevatten naar andere websites die niet zijn bewerkt of beheerd door het bedrijf en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werking, inhoud of enig element dat wordt / worden gepresenteerd via deze websites.

 

11.4 De totstandkoming van dergelijke links of de verwijzing naar informatie, artikelen of diensten van derden kan en mag niet worden geïnterpreteerd als uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van deze websites en deze elementen of hun inhoud door het bedrijf.

 

11.5 Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites en kan de inhoud niet controleren of de advertenties, producten en andere informatie die op deze websites wordt verspreid valideren.

 

11.6 Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het bedrijf in geen geval verantwoordelijk kan worden gehouden voor het geval dat de computerapparatuur of e-mail van de klant, bijvoorbeeld als gevolg van antispam, e-mails verzonden door het bedrijf, en in het bijzonder, zonder dat deze lijst volledig is, een kopie van het betalingsbewijs, een samenvatting van de bestelling of zelfs de e-mail om de verzending te volgen.

 

11.7 De klant is volledig op de hoogte van de bepalingen van dit artikel en in het bijzonder van de bovengenoemde garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen, de essentiële voorwaarden zonder welke de onderneming nooit een overeenkomst zou hebben gesloten.

 

 

 

Artikel 12 – PERSOONSGEGEVENS – COOKIES – VEILIGHEID

 

12.1 Klanten worden geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens moeten worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de privacybeleid van het bedrijf dat die hier beschikbaar is.

 

12.2 De klant verbindt zich ertoe de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen. Daartoe verbindt hij zich ertoe geen frauduleuze toegang en / of frauduleus onderhoud in het informatiesysteem van het bedrijf uit te voeren. De klant mag het informatiesysteem van het bedrijf niet schaden of hinderen. Anders kan de vennootschap tegen hem optreden en met name zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid uitoefenen op grond van artikel 323-1 en de bepalingen van het wetboek van strafrecht.

Artikel 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Alle elementen van deze website en de website zelf zijn beschermd door copyright, merkenrecht, modellen en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf. Al deze rechten zijn over de hele wereld voorbehouden.

 

Het gebruik van de naam en het merk “Daan Technologies”, de naam en het merk “Bob”, de logo’s, de ontwerpen en modellen, de gestileerde letters, de beeldmerken en alle symbolen die op deze website worden getoond, zijn exclusief voorbehouden aan het bedrijf.

 

Het downloaden of kopiëren van elementen van deze website geeft geen enkele titel of rechten op elementen of software. Het is de klant ten strengste verboden (behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) deze website en de daarin opgenomen elementen en software te reproduceren, publiceren, bewerken, overdragen, distribueren, weergeven, verwijderen, toevoegen, wijzigen of uitvoeren aan deze website, aan de elementen of de software, of verkopen of deelnemen aan een verkoop in verband met deze website, de elementen van deze website of een bijbehorende software.

 

Het bedrijf verleent de klant een niet-exclusieve licentie om de website te gebruiken. Deze licentie is strikt persoonlijk en kan in geen geval aan derden worden toegewezen. De licentie wordt verleend voor de duur van het gebruik van de website.

 

Elk gebruik van de bedrijfsnamen, merken en afzonderlijke bedrijfsborden door de klant is strikt verboden, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door het bedrijf is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en worden in overeenstemming hiermee geïnterpreteerd, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.

 

Buitenlandse klanten die een contract op een Franse website hebben ondertekend, moeten aantonen dat de Franse wet minder gunstig is dan die van hun land en dat de wetgeving van hun land een belemmering vormt voor de handel op de interne markt, zodat de rechter zijn eigen wet kan handhaven, wat wordt gerechtvaardigd door consumentenbescherming.

 

14.2 In het geval van een juridisch geschil dat kan ontstaan ​​op basis van de interpretatie en / of uitvoering van deze of met betrekking tot de huidige algemene voorwaarden, kan de klant besluiten het juridische geschil met de onderneming te onderwerpen aan een conventionele bemiddelingsprocedure of aan een andere alternatieve geschillenbeslechtings kiezen.

 

14.3 De klant heeft toegang tot het Europese platform voor de beslechting van consumentengeschillen, opgezet door de Europese Commissie, op het volgende adres en kan alle erkende organen voor geschillenbeslechting raadplegen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

14.4 In geval van mislukking van dit bemiddelingsproces of indien de klant een jurisdictie wil uitoefenen, zijn de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering van toepassing.